INFOBRIC CONSTRUCTION
InfobricConstructionTukiMuutYleiset käyttöehdot Infobric Ease

Infobric Help Center

  TULOSTA SIVU

  Yleiset käyttöehdot Infobric Ease

  Osana valmistautumistaan uuden lainsäädännön tuomiin muutoksiin Infobric on päivittänyt Infobric Easen Yleiset ehdot. Yleiset ehdot astuvat automaattisesti voimaan kaikille nykyisille käyttäjille 4. joulukuuta 2018 alkaen. Alempaa voit lukea tarkemmin ehdoissa tehdyistä päivityksistä.


  YLEISET KÄYTTÖEHDOT

  1. Johdanto

  Nämä yleiset käyttöehdot (”Ehdot”) koskevat Infobric Easen palveluita.

  2. Määritelmät

  Seuraavat määritelmät tarkoittavat Sopimuksessa seuraavia asioita:

  ”Sovellus” tarkoittaa Infobric Ease CheckIn-mobiilisovellusta, jota Infobric tuottaa osana Palvelua, ja muita mobiilisovelluksia, joita Infobric voi tarjota osana Palvelua.

  ”Sopimus” tarkoittaa sopimusta, jonka Asiakas on solminut saadaksensa Palvelun käyttöönsä nämä Ehdot mukaan lukien.

  ”Liityntäpiste” tarkoittaa pistettä, jossa Palvelu yhdistyy julkiseen sähköiseen verkkoon.

  ”Dokumentaatio” tarkoittaa asiakirjoja, joita Infobric tarjoaa Palvelun rinnalla. Dokumentaatio voi olla painetussa muodossa, Ohjelmiston Ohje-osiossa tai se voi olla saatavilla Internetin kautta tai muulla tavalla, jonka Infobric on osoittanut.

  ”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat kaikkia immateriaali- ja teollisoikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia, lähdekoodia, patentteja ja patentoitavissa olevia keksintöjä, rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, tietotaitoa (riippumatta siitä, voiko tämä itsessään muodostaa patentoitavissa olevan keksinnön vai ei) sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät suunnitelmat ja mallit.

  ”Lisenssi” tarkoittaa Infobricin Palveluun ja Ohjelmistoon Asiakkaalle myöntämää käyttöoikeutta.

  ”Paikallinen sovellus” tarkoittaa paikallisesti asennettua Infobricin toimittamaa ohjelmaa, joka muodostaa Palvelun osan.

  ”Ohjelmisto” tarkoittaa Ohjelmistoa, Paikallista sovellusta ja Sovellusta.

  ”Henkilöstö” tarkoittaa Asiakkaan valvomassa toimipisteessä työskenteleviä henkilöitä, jotka Asiakas, heidän työnantajansa tai muu toimeksiantaja on kutsunut käyttämään Palvelua.

  ”Ohjelmisto” tarkoittaa Ohjelmistoa, jonka Infobric
  tuottaa palveluna internetissä ja joka muodostaa Palvelun tärkeimmän osan.

  ”Palvelu” tarkoittaa Infobric Ease -palvelua Palvelunkuvauksessa kuvatulla tavalla, ja joka toimitetaan pääasiassa Ohjelmiston välityksellä.

  ”Palvelunkuvaus” tarkoittaa näissä Ehdoissa esitettyä tai kulloinkin Infobricin kotisivuilla esitettyä Palvelun kuvausta.

  3. Käyttöoikeudet

  3.1. Sopimuksen mukaan asiakas saa Lisenssin, johon hänellä ei ole yksinoikeutta, siirto- oikeutta eikä alilisensointioikeutta ja jota hän ei voi lisensoida muille, ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaan toisin mainittu, ja joka on voimassa vain Sopimuksen voimassaoloajan sovittua maksua vastaan ja jolla hän voi (i) käyttää Ohjelmistoa palveluna Internetissä (ii) käyttää Paikallista sovellusta, joka on asennettu paikallisesti Asiakkaan sisäiseen käyttöön Sopimuksessa kuvaillulla tavalla, ja (iii) antaa Henkilöstölle oikeus käyttää Sovellusta sitä koskevien erityisehtojen mukaisesti, jotka Henkilöstön on oltava hyväksynyt, ennen kuin sille annetaan Sovellus käyttöön.

  3.2. Asiakas saa Ohjelmiston käyttöoikeuden palveluna internetin välityksellä, eikä hänellä siten ole oikeutta asentaa tai asennuttaa kolmannen toimesta Ohjelmistoa itselleen eikä muutoinkaan luovuttaa Ohjelmiston kopioita kolmansille osapuolille.

  3.3. Asiakkaan oikeus käyttää Ohjelmistoa on rajoitettu Sopimuksessa nimenomaisesti ilmoitettuun käyttöoikeuteen.

  3.4. Asiakkaan on ilmoitettava Infobricille henkilöt joilla on oikeus edustaa Asiakasta eri asioissa. Muut kuin Asiakkaan nimeämät henkilöt eivät saa hallinnoida Palvelun käyttöä Asiakkaan toimesta. Vain Asiakkaan valtuuttamat edustajat tai Asiakkaan nimeämät järjestelmän käyttäjät, Infobricille ilmoitetun mukaisesti, saavat pyytää Infobriciä antamaan Ohjelmiston käyttöoikeuksia määrätylle Asiakkaan henkilölle. Asiakas voi halutessaan antaa vastaavat valtuudet Infobricille. Edellä mainitun lisäksi Asiakas on velvollinen nimeämään Ohjelmiston pääkäyttäjän, jolla on oikeus Asiakkaan lukuun aktivoida integraatio Ohjelmiston ja 10Pro-sovelluksen välille erillisen intergraation käyttöä koskevan integraatiosopimuksen ehtojen (liite 2) mukaisesti.

  3.5. Asiakkaalla ei ole oikeutta:
  i. Käyttää Palvelua muihin tarkoituksiin, kuin mihin se on tämän Sopimuksen mukaisesti tarkoitettu.

  ii. Tarjota Palvelua kolmansien osapuolten käyttöön, esimerkiksi ns. ”aikaosuuksina (”time share”)”, palveluna, palvelukeskusjärjestelynä (“service bureau”) eikä muutoinkaan.

  iii. Kääntää ohjelmistokoodia eikä muutenkaan yrittää selvittää Ohjelmiston toimintaa.

  iv. ”Hakkeroida” Ohjelmistoa, levittää siihen viruksia, troijalaisia eikä muutakaan haitallista tai epätoivottua koodia (ns. haittaohjelmistoja) tai lähettämällä suhteettoman monia pyyntöjä palvelimille, joiden välityksellä Ohjelmistoa tarjotaan tai estää, tai rajoittaa kolmansia osapuolia käyttämästä Ohjelmistoa.

  4. Tuki ja ylläpito

  Infobric kehittää ja päivittää Palvelua säännöllisesti. Paikalliseen sovellukseen Infobric tarjoaa tarvittaessa päivityksiä ladattavaksi tai muulla tavalla Asiakkaalle ilmoitetulla tavalla.

  5. Immateriaalioikeudet

  5.1. Kaikki immateriaalioikeudet ja kaikki muut Palveluun ja Ohjelmistoon liittyvät oikeudet kuuluvat Infobricille tai Infobricin lisenssinantajille.

  5.2. Mitään tässä Sopimuksessa ei voida pitää minkään immateriaalioikeuden tai muun Palvelun tai Ohjelmiston oikeuden luovutuksena tai siirtona Asiakkaalle.

  5.3. Asiakkaan käsittelemät ja Ohjelmiston Asiakkaan käytön tuloksena luomat tiedot ovat Asiakkaan omaisuutta. Infobricillä on oikeus käyttää Asiakkaan tietoja siinä määrin kuin sen on tarpeellista tämän Sopimuksen täyttämiseksi. Infobricillä on myös oikeus käyttää rajoituksetta tietoa prosessien toiminnoista, suorituskyvystä ja kapasiteetista sekä muita tilastotietoja tai vastaavia tietoja, jotka perustuvat Asiakkaan tietojen käsittelyyn Palvelussa. Infobricillä on myös oikeus myöntää niille yrityksille, joidenhenkilökunnan paikallaoloajat on rekisteröity Palveluun, käyttöoikeus henkilöstönsä sijaintitietoihin kuitenkin sillä rajoituksella, että niillä on pääsy vain paikallaoloaikoihin ja tietoihin omista työntekijöistään.

  6. Kolmansien immateriaalioikeuksien loukkaukset

  6.1. Jos Asiakas saa vaateen kolmannelta osapuolelta, jossa väitetään, että Palvelu tai Ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Infobric sitoutuu puolustamaan Asiakasta kustannuksellaan tällaisia kolmannen osapuolen vaateita vastaan ja hyvittämään tuomioistuimen lopullisesti määräämät korvaukset edellyttäen, että (i) Asiakas ilmoittaa välittömästi Infobricille tällaisen vaateen vastaanottamisesta (ii) Asiakas antaa Infobric täydet oikeudet ja valtuudet vaadeasian puolustuksessa tai neuvottelussa (iii) Asiakas ei ole antanut mitään sitoumusta eikä sopimusta eikä muutoinkaan vaikuttanut Infobricin mahdollisuuksiin puolustautua tai neuvotella vaateen sovintoa ja (iv) Asiakas osallistuu kohtuullisessa määrin Infobricin puolustukseen tai neuvotteluun vaateen mukaisessa asiassa. Infobricin velvoite puolustaa Asiakasta tämän kappaleen mukaisesti edellyttää myös, että Asiakas on asentanut päivitykset, jotka Infobric on tuonut Asiakkaan saataville, ja että Asiakas on käyttänyt Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen.

  6.2. Jos Infobric on saanut Kappaleessa 6.1 kuvatun vaateen tai jos Infobric uskoo, että tällaisen vaateen riski on olemassa, Infobricillä on oikeus harkintansa mukaan:
  i. varmistaa, että Asiakkaalle annetaan oikeus jatkaa Palvelun käyttöä
  ii. tehdä muutoksia, jottei Palvelua tai Ohjelmistoa voida enää katsoa oikeuksia loukkaavaksi tai
  iii. jos joko (i) tai (ii) vaihtoehtoa ei voida saavuttaa Infobricin kohtuullisina pitämillä ehdoilla, Infrobricillä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus välittömästi ja lopettaa Asiakkaan oikeudet käyttää Palvelua tai Ohjelmistoa.

  6.3. Asiakas ei ole oikeutettu maksunpalautuksiin, jos Infobric ryhtyy toimiin kohtien (i)–(iii) mukaisesti, kuitenkin sillä poikkeuksella, että jos Asiakkaan Sopimus irtisanotaan edellä mainitun kohdan (iii) mukaisesti, Asiakkaalla on oikeus saada osa maksetusta summasta takaisin siinä määrin kuin se vastaa jäljellä olevaa sopimuskautta, jolloin Palvelua tai Ohjelmistoa ei voida käyttää, vaikka maksu on suoritettu etukäteen. Infrobricilla on joka tapauksessa velvoite palauttaa enintään viisikymmentä (50) prosenttia Asiakkaan Infrobricille maksamasta summasta.

  6.4. Jos Infobric saa vaateen kolmannelta osapuolelta, jossa väitetään, että Asiakkaan data loukkaa tällaisen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Asiakas sitoutuu kustannuksellaan puolustamaan Infobriciä tällaista kolmannen osapuolen väitettä kohtaan ja hyvittämään tuomioistuimen määräämät korvaukset edellyttäen, että (i) Infobric ilmoittaa välittömästi Asiakkaalle, että vaade on vastaanotettu (ii) Infobric antaa Asiakkaalle täydet oikeudet ja valtuudet vaadeasian puolustuksessa tai neuvottelussa (iii) Infobric ei ole antanut mitään sitoumusta eikä sopimusta eikä muutoinkaan vaikuttanut Asiakkaan mahdollisuuksiin puolustautua tai neuvotella vaateen sovintoa ja (iv) Infobric osallistuu kohtuullisessa määrin Asiakkaan puolustukseen tai neuvotteluun vaateen mukaisessa asiassa.

  7. Valmistelu, aloittaminen ja määräykset

  7.1. Infobric antaa Asiakkaalle ohjeet toimista, jotka Asiakkaan on toteutettava voidakseen muodostaa yhteyden Palveluun ja aloittaa Palvelun käyttö sovitusta päivästä alkaen.

  8. Asiakkaan velvollisuudet

  8.1. Asiakkaan on annettava Infobricille tarpeelliset tiedot Palvelun aloittamisen yhteydessä, tarkastettava asiakirjat sekä ilmoitettava tarvittavista päätöksistä ja toimitettava jatkuvasti tiedot, jotka ovat välttämättömiä Infobricille, jotta se kykenee täyttämään Sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

  8.2. Asiakas on vastuussa yhteyksistä Asiakkaan laitteiden ja Liityntäpisteen välillä sekä velvollinen hankkimaan palvelun käyttöön tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot Infobricin antamien ohjeiden mukaisesti.

  8.3. Asiakkaan on varmistettava, (i) että Asiakkaan tiedot eivät sisällä viruksia, troijalaisia, matoja tai muita haittaohjelmia tai koodeja (ii) että Asiakkaan tiedot ovat sovitussa muodossa ja
  (iii) etteivät Asiakkaan tiedot muutoin haittaa tai vaikuta haitallisesti Ohjelmistoon tai Palveluun.

  8.4. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että sisäänkirjautumistietoja, suojausmenetelmiä ja muita tietoja, jotka Infobric tarjoaa palvelujen käyttämisen edellytyksenä, käsitellään luottamuksellisesti. Asiakkaan on ilmoitettava Infobricille välittömästi, mikäli luvaton henkilö on saanut tietoonsa tällaisia tietoja.

  8.5. Asiakkaan vastuu tämän Sopimuksen mukaisesti soveltuu soveltuvin osin myös Sovelluksen käyttöön. Asiakas on myös vastuussa toimista, joita Henkilöstö tekee heidän käyttäessään Sovellusta.

  9. Palvelun erityiset käyttöehdot

  9.1. Palvelun tuottamiseen pätee sen lisäksi, mitä on sovittu muualla Sopimuksessa, erityisesti seuraavat ehdot:

  9.2. Käyttäjätietoja ja salasanoja, joita käytetään Palvelun saamiseksi, tulee säilyttää erittäin huolellisesti, ja jos ne tallennetaan, ne on tallennettava turvallisesti siten, että luvattomat henkilöt eivät pääse käyttämään Palvelua.

  9.3. Infobric on vastuussa Palvelusta vain Liityntäpisteeseen saakka eli Infrobric vastaa vain omasta Palvelustaan, Ohjelmistostaan ja Sovelluksestaan.

  9.4. Infobricillä on oikeus pitää kaikkea Palvelun käyttöä Asiakkaan käyttäjätiedoilla Asiakkaan suorittamana tai Asiakkaan valtuuttamana käyttönä riippumatta siitä, aiheutuuko Asiakkaalle maksuja tai kuluja tällaisesta käytöstä, paitsi jos ja kun Asiakas ilmoittaa Infobricin tukeen tai asiakaspalveluun, että Asiakas epäilee, että valtuuttamaton henkilö on saanut Asiakkaan salasanan tai pääsyn Palveluun. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Infobricin tukeen tai asiakaspalveluun välittömästi, jos Asiakas epäilee, että näin on käynyt, ja varmistamaan siten, että Asiakkaan käyttäjätiedot estetään tai muutetaan.

  10. Katkokset ja virheet

  10.1. Infobric pyrkii varmistamaan, että Palvelu on Asiakkaan käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Infobricillä on kuitenkin oikeus kestää Asiakkaan pääsy Palveluun milloin vain ja ilman ennakkoilmoitusta huollosta suojatakseen Asiakasta valtuuttamattomilta hyökkäyksiltä tai vastaavilta, tai ryhtyä muihin toimiin sen mukaisesti, kun tekniset-, toiminnolliset- tai turvallisuussyyt vaativat. Infobricin on kuitenkin ilmoitettava asiakkaalle mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen, kun tällaisia keskeytyksiä saattaa esiintyä.

  10.2. Palvelussa on virhe, kun Palvelu ei vastaa Palvelunkuvausta.

  10.3. Infobric päivittää ja korjaa Palvelun virheitä säännöllisesti.

  10.4. Jos Asiakas haluaa vedota virheeseen, Asiakkaan on ilmoitettava siitä Infobricille kirjallisesti viipymättä, mutta viimeistään 15 päivää sen jälkeen, kun vika on havaittu tai se olisi pitänyt havaita, ja antaa yksityiskohtainen kuvaus siitä, millainen vika on. Infobricin vastuu virheistä ja puutteista on rajoitettu kohtuullisen ajan kuluessa suoritettuihin kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla virhe korjataan sen varmistamiseksi, että Palvelu vastaa jälleen Palvelunkuvausta.

  10.5. Asiakkaalla ei ole oikeutta vähentää sovittuja maksuja tai saada muuta korvausta Palveluun pääsyn puuttuessa, Palvelussa olevan virheen perusteella tai muusta Palvelun keskeytymisestä.

  11. Palvelun rajoitukset, muutokset

  11.1. Jos Palvelun tuottaminen aiheuttaa vahingon tai riskin Infobricille tai kolmannelle, Infobricilla on oikeus estää tai rajoittaa Asiakkaan pääsyä Palveluun. Näin tekemällä Infobric ei saa toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat pidempikestoisia, kuin tällaisissa olosuhteissa on perusteltua. Asiakkaalle on ilmoitettava Palvelun käytön rajoittamisesta mahdollisimman pian.

  11.2. Infobricillä on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöoikeutta tai estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Asiakas rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja.

  11.3. Infobricillä on oikeus tehdä muutoksia Palveluun ilmoittamalla muutoksista 30 päivää etukäteen. Asiakas voi joutua hankkimaan uusia ohjelmistoja, laitteistoja tai muita laitteita tällaisten muutosten seurauksena Palvelun käytön jatkamiseksi. Asiakas vastaa tällaisten uusien ohjelmistojen, laitteistojen tai muiden laitteiden kustannuksista sekä muista muutoksen seurauksena aiheutuvista kuluista ja kustannuksista. Jos Asiakkaalle aiheutuu muutoksen aiheuttamia kustannuksia tai Asiakkaalle koituu muutoin olennaista haittaa muutoksen seurauksena, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus siitä päivästä lukien, jolloin muutos on astunut voimaan. Asiakkaan on ilmoitettava Infobricille irtisanomisesta viimeistään 15 päivää ennen kuin muutos astuu voimaan. Muutoin Sopimus jatkuu ja muutos astuu voimaan Osapuolten välillä.

  12. Infobric Ease CheckIn

  12.1. Infobric tarjoaa Sovelluksen Palvelun lisäosana. Sovelluksen käyttäminen on valinnaista, eikä se ole Asiakkaalle välttämätöntä Palvelun käyttämiseksi.

  12.2. Kun henkilöstö käyttää Sovellusta, tiedot tallennetaan Sovellukseen ja välitetään Palveluun.

  12.3. Sovelluksen käyttöä koskevat erityisehdot, jotka henkilöstön on hyväksyttävä voidakseen saada Sovellukseen käyttöoikeuden. Asiakas on vastuussa Infobricille, mikäli henkilöstö rikkoo Sovelluksen käyttöehtoja.

  13. Palvelumaksut

  13.1. Asiakas maksaa Palvelun ja Ohjelmistonkäytöstä Sopimuksen maksuehtojen mukaisesti. Infobricillä on oikeus muuttaa hintoja Hintaliitteessä ilmenevien ehtojen mukaan.

  13.2. Myöhästyneistä maksuista veloitetaan viivästyskorkoa korkolain mukaisesti, kunnes täysimääräinen maksu on tehty. Lisäksi Infobricillä on oikeus maksuhäiriön sattuessa estää Asiakkaalta Palvelun käyttö ilman ennakkoilmoitusta, kunnes täysimääräinen maksu on suoritettu.

  14. Henkilötietojen käsittely

  14.1. Infobricin henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevat ehdot Infobricin toimiessa Asiakkaan puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä on sovittu näiden Ehtojen Liitteessä 1.

  14.2. Infobricillä on oikeus käsitellä Asiakkaan yhteyshenkilöitä ja Palvelun käyttäjiä koskevia henkilötietoja, joita Infobric saattaa saada haltuunsa Sopimuksen yhteydessä, mukaan lukien nimet ja yhteystiedot. Kyseisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Osapuolten Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen ja Osapuolten välinen yhteistyö, kuten esimerkiksi sopimussuhteen hallinta, tiedonkulku ja muu Palveluun liittyvä viestintä. Infobricin suorittama henkilötietojen käsittely perustuu Infobricin oikeutettuun etuun ylläpitää ja hallinnoida Infobricin sopimussuhdetta Asiakkaaseen.  Asiakkaan velvollisuus on varmistaa, että Asiakkaan työntekijät, joiden henkilötietoja Infobric käsittelee, ovat saaneet tietoa Infobricin henkilötietojen käsittelytavasta tämän kappaleen mukaisesti.

  14.3 Infobric on rekisterinpitäjä omaan lukuunsa suorittamassaan Asiakkaan työntekijöiden henkilötietojen käsittelyssä. Pääsääntöisesti Infobric säilyttää kyseisiä henkilötietoja vain sopimussuhteen ylläpitoa varten. Infobric voi kuitenkin säilyttää henkilötietoja tarvittaessa pidemmän ajan, jos Infobriciä vaaditaan lain tai sopimuksen mukaisesti tallentamaan tietoja kauemmin, tai että Infobric pystyisi nostamaan oikeudellisen kanteen, puolustamaan itseään tai vetoamaan lainmukaisiin tuomioihin ja oikeuksiinsa. Kun henkilötietoja ei enää tarvita näihin tarkoituksiin, Infobric anonymisoi tai poistaa tiedot turvallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoa, jos Infobric käsittelee rekisteröityä koskevia henkilötietoja, ja tällaisessa tapauksessa myös pyytää pääsyä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus esittää valitus Infobricin suorittamasta tietojenkäsittelystä Ruotsin tai Suomen tietosuojaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on edellisten lisäksi oikeus, jos sovellettava tietosuojalainsäädäntö niin edellyttää, pyytää omien henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja poistamista, oikeus vastustaa määrätynlaista henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tietojen siirrettävyyteen. Jos rekisteröity haluaa käyttää edellä esitettyjä oikeuksiaan tai hänellä on kysyttävää Infobricin henkilötietojen käsittelytavasta tämän kohdan mukaisesti, rekisteröity voi ottaa yhteyttä Infobriciin lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen support@infobric.fi

  15. Tilastot ja anonymisoidut tiedot

  15.1. Infobricillä on oikeus anonymisoida kaikki Palvelun sisältämät tiedot. Anonymisointi tehdään sellaisella tavalla, ettei siitä ole mahdollista palauttaa enää henkilötietoja.

  15.2. Infobric omistaa kaikki anonymisoidun tiedon oikeudet ja sillä on oikeus käyttää ja tallentaa tietoja rajoittamattoman ajan.

  15.3. Infobricillä on myös oikeus käyttää kaikkia muita Palvelunsa tietoja tilastollisiin tarkoituksiin.

  16. Vastuunrajoitus

  16.1. Osapuolen vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin, joiden yhteissumma voi olla enintään kaksikymmentä (20) prosenttia Palvelun tai Ohjelmiston veloituksesta kalenterivuosittain, kuitenkin enintään 4500 euroa. Osapuoli ei ole vastuussa vastapuolen välillisistä vahingoista, kuten voiton menetyksistä. Siinä tapauksessa, että vahinko on syntynyt törkeän huolimattomuuden seurauksena tai tarkoituksellisesti, vastuunrajoituksia ei sovelleta. Vastuunrajoitukset eivät koske Kappaleessa 5 ilmoitettujen ehtojen rikkomista eikä kohdan 17 mukaisen salassapitovelvollisuuden rikkomista.

  16.2. Infobric ei ole vastuussa Asiakkaan tietojen menetyksestä, paitsi jos tietojen menetys aiheutuu Infobricin laiminlyönneistä varmuuskopioiden tai tallennuksen suorittamisessa Palvelunkuvauksen mukaisesti. Tässä tapauksessa Infobric palauttaa menetetyt tiedot parhaan kykynsä mukaan ja siinä määrin kuin se on mahdollista. Infobricillä ei ole edellä sanotun lisäksi muuta vastuuta tietojen menetyksestä.

  16.3. Jotta Asiakkaalla on oikeus vaatia Infobriciltä vahingonkorvauksia, Asiakkaan on esitettävä korvausvaatimus Infobricille kirjallisesti viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon sattumisesta.

  17. Salassapito

  17.1. Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta ilman toisen Osapuolen lupaa kolmannelle osapuolelle toisen Osapuolen luottamuksellisia tietoja, joita voidaan pitää liikesalaisuutena tai jotka tietojen luonteen perusteella tulee pitää salassapitovelvollisuuden piirissä, Sopimuksen voimassaoloaikana tai kolme vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen. Edellä mainittua luottamuksellisena pidettyä tietoa on aina käsiteltävä lliikesalaisuutena. Salassapitovelvollisuus ei koske tietoja, jotka osapuoli voi näyttää tulleen tietoon muuta kautta kuin tämän Sopimuksen mukaisen toimeksiannon kautta tai jotka ovat muutoin yleisesti tiedossa. Salassapitovelvollisuus ei ole voimassa, jos osapuoli joutuu luovuttamaan tietoja lain nojalla.

  17.2. Kummankin Osapuolen on asiamukaisin salassapitositoumuksin tai muutoin varmistettava, että sen Henkilöstö noudattaa salassapitovelvoitteita. Kumpikin Osapuoli on myös vastuussa siitä, että sen alihankkijat ja niiden työntekijät, jotka osallistuvat Sopimuksen täyttämiseen, allekirjoittavat salassapitosopimuksen toisen Osapuolen eduksi.

  18. Sopimuksen päättäminen

  18.1. Molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, jos

  18.2. toinen Osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä tällaista rikkomusta täysin korjata kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen oikaisupyynnön saapumisesta toiselta Osapuolelta;

  18.3. Osapuolet eivät pääse sovintoratkaisuun Liitteen 1 Kappaleen 6.2 mukaisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tai myöhemmin Osapuolten kirjallisesti sopimana ajankohtana alkaen tällaisten keskusteluiden aloittamisesta tai

  18.4. toinen Osapuoli keskeyttää maksunsa, joutuu vapaaehtoiseen tai pakolliseen selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen tai konkurssiin (tai jos toinen osapuoli hakee Osapuolta konkurssiin), tai jos Osapuolta voidaan muutoin pitää maksukyvyttömänä.

  18.5. Jos Infobric päättää lopettaa Palvelun tarjoamisen ja toimittamisen markkinoille, Infobricillä on oikeus irtisanoa Sopimus noudattaen vähintään kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

  18.6. Jos Sopimus irtisanotaan, Asiakkaan on lopetettava kaikki Palvelun ja Ohjelmiston käyttö välittömästi, mikäli pääsopimusasiakirjassa ei muuta määrätä.

  18.7. Sopimuksen päättyessä Infobricin on Asiakkaan pyynnöstä tallennettava Asiakkaan tiedoista tarvittaessa varmuuskopio yhdeksänkymmenen (90) päivän ajaksi Sopimuksen irtisanomisesta lukien ja avustettava Asiakasta siirtämään tällaisia tietoja Asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Infobric tarjoaa tällaisia palveluita Infobricin kulloinkin voimassaolevienpalvelusopimusehtojen mukaisesti ja sillä ehdolla, että Asiakas maksaa Infobricille maksut Infrobricin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan on esitettävä varmuuskopion säilyttämistä koskeva pyyntönsä viimeistään kolmentoista (13) päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä.

  19. Ylivoimainen este

  19.1. Osapuoli vapautuu vastuusta maksaa korvauksia tai suorittaa velvoitteitaan, jos Osapuolen laiminlyönti tai toimenpide johtuu olosuhteista, joihin osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja joita Osapuoli ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai estää, kuten sodasta, viranomaisen toiminnasta, uudesta tai muutetusta lainsäädännöstä, työmarkkinariidasta, kauppa-tai valuuttarajoituksista, saarrosta, tulipalosta, tulvasta tai vastaavista olosuhteista ja myös puutteista tai viivästyksistä alihankkijoiden toimituksissa.

  19.2. Jos Osapuoli haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen tämän Kappaleen 19 nojalla, sen on ilmoitettava viipymättä toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä sekä sen päättymisestä.

  19.3. Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ilman seuraamuksia, kuten korvausvelvoitetta, ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Osapuolelle, jos tämän Sopimuksen mukaisen olennaisen velvoitteen toteutuminen viivästyy yli kolme kuukautta ylivoimaisen esteen takia.

  20. Yleistä

  20.1. Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvoitteitaan kokonaan tai osittain ilman toisen Osapuolen kirjallista lupaa. Infobricillä on kuitenkin oikeus siirtää tämän Sopimuksen mukaiset rahasaamisensa kolmannelle osapuolelle.

  20.2. Tätä Sopimusta koskevat ilmoitukset on annettava kirjallisesti.

  20.3. Tämän Sopimuksen muutokset ja lisäykset ovat sitovia vain, jos ne tehdään kirjallisesti ja molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet ne. Tämä voidaan tehdä myös sähköisellä allekirjoituksella. Mikäli Asiakas ottaa uusia tai muuttuneita Palveluita tai Tuotteita käyttöönsä, hyväksyy Asiakas samalla mahdolliset näihin liittyvät lisäehdot.

  20.4. Infobricillä on kuitenkin oikeus muuttaa tätä Sopimusta velvoittavan lainsäädännön muuttuessaantamalla ennakkoilmoitus kaksikymmentä (20) päivää etukäteen.

  21. Riitojen ratkaisu ja sovellettavalainsäädäntö

  21.1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

  21.2. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja käsittelyn kieli on Suomi. Välimiesmenettely on yksijäseninen.

  21.3.Kappaleessa 21.2 esitetyn tiedon estämättä Infobricilla on kuitenkin aina oikeus vaatia viivästyneiden maksujen maksua yleisissä tuomioistuimissa.


  LIITE 2: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSOPIMUS

  1. Yleistä

  1.1. Asiakas on rekisterinpitäjä kaikessa henkilötietojen käsittelyssä, joka tapahtuu Palvelun tai Ohjelmiston käytön piirissä, mikäli tässä Sopimuksessa ei muuta ilmene. Infobric käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta ja lukuun osana Palvelua henkilötietojen käsittelijänä. Tietojen käsittelyn tarkoitus, käsittelyn kesto, sen luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen luokat, joita käsittely koskee, on kuvattu tarkemmin Aliliitteessä 1A. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että kaikki henkilötietojen käsittely tehdään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU:n 2016/679) mukaisesti (”Sovellettava lainsäädäntö”).

  1.2. Kappale 1.2 soveltuu ainoastaan, jos Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä sisältävä toiminta suoritetaan Suomessa tai Ruotsissa. Kun Asiakas kehottaa alihankkijoitaan käyttämään Infobricin laitteita tarjoamalla Infobricin laitteita työmaalla läsnäoloseurantaa koskevien velvoitteiden täyttämiseksi, alihankkija on omien työntekijöidensä henkilötietojen rekisterinpitäjä. Asiakas on puolestaan alihankkijoidensa henkilötietojen käsittelijä. Asiakkaan tulee täten tehdä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välinen henkilötietojen käsittelysopimus alihankkijan ja Asiakkaan välille, ja kyseisen sopimuksen sisällön tulee vastata tätä Henkilötietojen käsittelysopimusta. Siinä tapauksessa, että Asiakas tarjoaa laitteita rakennuttajan puolesta, Asiakas on samalla tavalla rakennuttajan henkilötietojen käsittelijä, jonka on solmittava henkilötietojen käsittelysopimus rakennuttajan kanssa. Infobric toimii Asiakkaan alikäsittelijän roolissa suhteessa alihankkijaan ja rakennuttajaan. Asiakas on vastuussa suostumuksen hankkimisesta alihankkijalta ja rakennuttajalta Infobricin alikäsittelijänä suorittamaa henkilötietojen käsittelyä varten ja Asiakas toimii yhteyspisteenä Infobricin ja alihankkijoiden sekä rakennuttajien välillä Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Sopimus soveltuu sekä Infobricin asemaan henkilötietojen käsittelijänä että henkilötietojen alikäsittelijänä.

  2. Infobricin yleiset velvollisuudet

  2.1. Infobric käsittelee henkilötietoja toimiessaan tietojen käsittelijänä Asiakkaan kirjallisten ohjeiden ja tämän Sopimuksen mukaisesti sekä muiden Asiakkaan ajoittain toimittamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.Jos Infobricille ei ole annettu ohjeita, joita Infobric pitää tarpeellisena Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi, Infobric ilmoittaa asiasta Asiakkaalle viipymättä ja odottaa lisäohjeita. Jos Infobric toteaa, että ohje on ristiriidassa sovellettavan lainsäädännön kanssa, Infobricin on ilmoitettava tästä Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

  2.3. Riippumatta siitä, mitä edellä mainitussa Kappaleessa 2.1 todetaan, Infobricillä on oikeus käsitellä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta Infobric pystyisi täyttämään velvoitteet, joita kulloinkin sovellettava lainsäädäntö, kuten viranomaisten antamat määräykset, määrää Infobricille. Infobricin on kuitenkin ilmoitettava Asiakkaalle oikeudellisesta velvoitteesta ennen tällaisen käsittelyn suorittamista, jolleivat velvoittavat lait estä Infobriciä antamasta näitä tietoja.

  2.4. Jos joku pyytää tietoa Infobriciltä koskien Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, Infobricin on ohjattava hänet ottamaan yhteyttä Asiakkaaseen. Infobric ei voi paljastaa henkilö- tai muita tietoja henkilötietojen käsittelystä ilman Asiakkaan kirjallista ohjetta. Infobricillä ei ole oikeutta edustaa Asiakasta tai toimia Asiakkaan puolesta mihinkään kolmanteen osapuoleen nähden, mukaan lukien asianomaiseen tietosuojaviranomaiseen.

  2.5. Asiakas voi pyytää Infobricia luovuttamaan sille kuuluvia henkilötietojaan 10Pro:lle erillisen integraatiorajapinnan välityksellä. Integraatiorajapinnan käyttämiseen sovelletaan Infobric Ease -yleisten ehtojen liitteen 2 mukaisia ehtoja.

  3. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

  3.1. Infobric käyttää Sovellettavan lainsäädännön vaatimia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen Palvelussa käsiteltäviä henkilötietoja.

  3.2. Infobricin on Asiakkaan pyynnöstä toimitettava Asiakkaalle tarvittavat tiedot, jotka ovat Infobricin saatavilla Asiakasta varten, jotta tämä voisi täyttää velvollisuutensa tarvittaessa tekemään vaikutustenarvioinnin ja ennakkokuulemisen asianomaisten valvontaviranomaisten kanssa Infobricin suorittamasta käsittelystä Asiakkaan puolesta osana Palvelua.

  3.3. Infobricin on avustettava Asiakasta mahdollisuuksien mukaan suorittamalla teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotta Asiakas voisi täyttää velvollisuutensa vastata rekisteröidyn pyyntöön käyttää Soveltuvan lainsäädännön mukaista oikeuttaan.

  3.4. Infobric on varmistettava, että Infrobricin lukuun tapahtuva pääsy henkilötietoihin rajoittuu vain Infobricin henkilöstöön, joka tarvitsee pääsyä, jotta Infobric pystyy täyttämään sitoumuksensa Asiakasta kohtaan. Lisäksi Infobricin on varmistettava, että tällainen henkilöstö noudattaa salassapitovelvollisuutta jäljempänä esitetyn kappaleen 8 mukaisesti.

  4. Tietoturvaloukkaukset

  4.1. Tietoturvaloukkauksen (Sovellettavan lainsäädännön määritelmän mukaisesti) sattuessa Infobricin on ilmoitettava Asiakkaalle kirjallisesti loukkauksesta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Infobric on tullut tietoiseksi loukkauksesta. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot poikkeaman luonteesta, rekisteröityjen luokista ja määrästä ja vaikutuksen alaisista henkilö- tietotyypeistä, poikkeaman todennäköisistä seurauksista ja kuvaus toimenpiteistä, jotka Infobric on suorittanut (mahdollisesti) rajoittaakseen poikkeaman kielteisiä vaikutuksia. Jos tämä ei ole mahdollista, ei ole tarpeellista ilmoittaa kaikkia tietoja samanaikaisesti, mutta Infobric antaa Asiakkaalle tiedot heti, kun ne ovat Infobricin saatavilla.

  4.2. Jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa todennäköisen riskin rekisteröityjen tietosuojalle, Infobric suorittaa asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen tai rajoittaakseen poikkeaman aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia mahdollisuuksien mukaan sen jälkeen, kun Infobric on saanut poikkeaman tietoonsa.

  5. Pääsy tietoihin

  5.1. Infobric dokumentoi säännöllisesti toimenpiteitä, joita se on suorittanut täyttääkseen velvoitteensa tämän Henkilötietojen käsittelijäsopimuksen mukaisesti. Asiakkaalla on pyytäessä oikeus saada nähdä uusin versio tällaisesta dokumentaatiosta.

  5.2. Lisäksi Infobricin on avustettava Asiakasta tai Asiakkaan nimittämää kolmatta osapuolta suorittamaan tarkistuksen, joka sisältää Infobricin suorittamien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tarkastuksen, joiden tarkoitus on Infobricin velvollisuuksien täyttäminen tämän Henkilötietojen käsittelijäsopimuksen mukaisesti. Infobricille on ilmoitettava tällaisesta tarkastuksesta kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Kaikki tällaisen tarkastuksen kustannukset ovat Asiakkaan vastuulla, sisältäen Infobricille aiheutuneet kustannukset sen tarkastukseen osallistumisesta. Asiakkaan on varmistettava, että mahdollinen Asiakkaan puolesta tarkastusta tekevä kolmas osapuoli noudattaa salassapitosopimusta, joka on vähintään yhtä tiukka kuin edellä esitetyssä Kappaleessa 8 kuvattu salassapitovelvoite.

  6. Alikäsittelijöiden käyttäminen

  6.1. Asiakas antaa Sopimuksen tekemisellä suostumuksensa, että Infobricin käyttämät alikäsittelijät, kuten Infobricin aika ajoin päivitettävällä verkkosivustolla on kuvattu, voivat käsitellä Asiakkaan henkilötietoja Palvelun yhteydessä (”Alikäsittelijät”). Infobric solmii henkilötietojen käsittelijäsopimuksen Alikäsittelijän kanssa. Tällaisen henkilötietojen käsittelijäsopimuksen on sisällettävä tässä Liitteessä 1 ilmoitettujen määräysten mukaisia ehtoja vastaavat ehdot.

  6.2. Jos Infobric aikoo vaihtaa tai lisää uuden Alikäsittelijän, Infobricin on ilmoitettava Asiakkaalle Alikäsittelijän identiteetti (sisältäen täydellisen yrityksen nimen, yritystunnuksen ja osoitteen), (maantieteellisen) sijainnin, jossa Alikäsittelijä käsittelee henkilötietoja, sekä Alikäsittelijän tarjoaman palvelun tyypin. Asiakkaalla on myös oikeus kahden viikon kuluessa vastustaa Infobricin uuden Alikäsittelijän käyttämistä Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn, missä tapauksessa Infobricin ja Asiakkaan on pyrittävä löytämään yhteisymmärrys. Mikäli Osapuolet eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, Sopimus voidaan irtisanoa ennenaikaisesti Yleisten ehtojen mukaisesti.

  7. Henkilötietojen siirto ja käsittely EU- /ETA-alueen ulkopuolella

  7.1. Asiakas antaa Sopimuksen tekemisellä suostumuksensa Infobricille siirtää Asiakkaan henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Tällainen siirto voi tapahtua kuitenkin vain, jos
  i. maassa on riittävä henkilötietojen suoja EU-komission henkilötietojen käsittelyn tasoa koskevan päätöksen mukaisesti,
  ii. Infobric varmistaa, että siirtoa varten käytetään asianmukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita henkilötietojen siirtämiseksi, tai (iii) jokin muu poikkeus Sovellettavassa lainsäädännössä sallii siirron tekemisen.

  8. Salassapito

  8.1. Ehtojen Kappaleessa 17 ilmoitettua salassapitovelvollisuutta rajoittamatta myös seuraavat säännökset soveltuvat.

  8.2. Infobricin on pidettävä Asiakkaan puolesta käsiteltävät henkilötiedot ehdottoman salaisina. Infobric ei saa paljastaa mitään henkilötietoja kolmansille osapuolille suoraan tai epäsuorasti, paitsi jos Asiakas on hyväksynyt tämän kirjallisesti, paitsi jos laki vaatii Infobriciä paljastamaan henkilötietoja, tai jos se on tarpeellista Sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Infobric hyväksyy, että tämän salassapitovelvollisuuden voimassaolo jatkuu myös Sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

  8.3. Asiakas sitoutuu pitämän kaiken Asiakkaan saaman tiedon Infobricin turvatoimista, menetelmistä, IT-järjestelmistä tai muista luottamuksellisista tiedoista ehdottoman salaisina ja sitoutuu lisäksi olemaan luovuttamatta luottamuksellista tietoa Infobriciltä tai sen Alikäsittelijöiltä kolmansille osapuolille, joita tämä tieto ei koske. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tällaista tietoa, jos Asiakas on velvollinen luovuttamaan sitä lain tai Sopimuksen nojalla. Asiakas hyväksyy, että tämän salassapitovelvollisuuden voimassaolo jatkuu myös Sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

  9. Vastuu

  9.1. Mikäli Infobricin Asiakkaan ohjeiden mukaisesta toiminnasta aiheutuu vahinkoa tai Infobriciä vastaan on tehty kolmannen osapuolen toimesta vahingonkorvausvaatimus, joka johtuu Infobricin henkilötietojen käsittelystä Asiakkaan ohjeiden mukaisesti tai Asiakkaan Kappaleen1.2 rikkomisesta, Asiakkaan on puolustettava Infobriciä kustannuksellaan ja hyvitettävä Infobricille Infobricin maksettavaksi tulevat vahingonkorvaukset ja sekä muut maksut ja kulut. Infobric on kuitenkin vastuussa Infobricin Alikäsittelijän velvoitteiden täyttämisestä Asiakasta kohtaan, jos Alikäsittelijä ei täytä Sopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Sopimuksen mukaiset vastuunrajoitukset eivät miltään osin rajoita Asiakkaan vastuuta tämän käsittelyliitteen mukaisista vastuista ja velvoitteista.

  9.2. Jos Asiakkaan dokumentoidut lisäohjeet henkilötietojen käsittelystä eivät ole Palvelun piirissä tai ne eivät muutoin sisälly Infobricin tekemiin sitoumuksiin Sopimuksen nojalla ja joita Infobric ei ole voinut kohtuudella odottaa kuuluvan Palveluun, ja Infobricille aiheutuu lisäkustannuksia näiden ohjeiden seurauksena, Infobricillä on oikeus joko irtisanoa Sopimus välittömästi tai vaihtoehtoisesti saada Asiakkaalta korvaus näistä kustannuksista.

  10. Sopimuksen päättyminen

  Sopimuksen päättyessä Infobricin täytyy joko palauttaa tai poistaa kaikki Asiakkaan puolesta käsittelemänsä henkilötiedot Asiakkaan valinnan mukaisesti. Jos Asiakas ei tee tällaista pyyntöä neljäntoista (14) päivän kuluessa käsittelyn lopettamisesta, Infobric poistaa henkilötiedot. Mikäli Asiakas on pyytänyt varmuuskopion säilyttämistä Yleisten ehtojen kohdan 18.7 mukaisesti, Infobric säilyttää varmuuskopiot kuitenkin kyseisessä kohdassa esitetyn mukaisesti ja ottaen huomioon tämän Sopimuksen mukaiset ehdot.


  Henkilötietojen käsittelytavan kuvaus Palvelussa

  Tämän alaliitteen katsotaan muodostavan erottamattoman osan henkilötietojen käsittelysopimusta.
  Rekisteröityjen luokat
  Palvelussa käsitellään rekisteröityjen seuraavia henkilötietoluokkia:
  • Asiakkaan työntekijät ja muu henkilökunta, jonka Asiakas on palkannut tai sitouttanut muulla tavalla
  • Asiakkaan alihankkijat, työntekijät, muulla tavalla palkattu tai sitoutettu henkilökunta
  • Muut henkilöt, jotka käyvät työmaalla, jossa Palvelua käytetään

  Henkilötietoluokat

  Palvelussa voidaan käsitellä tässä kohdassa esitettyjä henkilötietoluokkia riippuen siitä, mitä tietoja Asiakkaan käyttäjä syöttää Palveluun. Luettelossa kuvataan henkilötietoluokat, eikä se välttämättä täysin vastaa Palvelussa käytettävää jaottelua.

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Työntekijänumero
  • Työnimike
  • Kortin numero
  • PIN-koodi
  • Matkapuhelinnumero
  • Kotipuhelinnumero
  • Työpuhelinnumero
  • Faksi
  • Yksityinen sähköpostiosoite
  • Työsähköpostiosoite
  • Kotiosoite
  • Väliaikainen osoite
  • Hätäyhteyshenkilön tiedot (ICE-kontakti)
  • Työnantaja
  • Yritys, jolle työtä tehdään (jos eri kuin työnantaja)
  • Käyttöoikeusryhmä
  • Työmaat (joihin henkilö on ilmoitettu)
  • Korttilukemat
  • Sisään- ja uloskirjautumistiedot työmaalla
  • GPS-paikannus mobiilisovelluksen kautta tehtävään sisään- ja uloskirjaamiseen
  • Työntekijät (henkilöstöluettelo mobiilisovelluksessa)
  • Käyttäjätunnus
  • Salasana
  • Kieli
  • Kuva
  • Sormenjälki (mikäli Asiakas liittää tähän tarvittavan laitteiston Palveluun ja aktivoi tämän toiminnallisuuden)

  Tietojenkäsittelyn tarkoitukset

  Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

  • Palvelun ja siihen liittyvien tukipalvelujen tarjoamiseen ja
  • Suorittaakseen muita Asiakkaan tai Asiakkaan alihankkijoiden antamia dokumentoituja ohjeita ajoittain

  Henkilötietojen käsittely

  Henkilötietoja käsitellään Palvelussa seuraavalla tavalla:

  • Kerääminen rekisteröinnin välityksellä sisältäen käyttäjäprofiilin luomisen ja korttien käytön eli korttien lukemisen ja sisään-/uloskirjautumiset, henkilötietojen siirron Rekisteröintilaatikosta, Ohjauslaatikosta, Koneohjauksesta tai muusta laitteistosta sekä myös Sovelluksesta Ohjelmistoon
  • Henkilötietojen tarkastelu- ja muokkausoikeus Ohjelmiston kautta

  Paikat, joissa henkilötietoja käsitellään

  Henkilötietojen käsittelijä on Infobric AB. Tietoa Infobricin käyttämistä alikäsittelijöistä ja näiden Asiakkaan henkilötietojen käsittelysijainnista on nähtävillä Infobricin osoittamalla verkkosivustolla, jota päivitetään aika ajoin.

  Henkilötietojen tallennus

  Asiakas voi itse valita, kuinka kauan henkilötietoja säilytetään Palvelussa. Ellei Asiakas itse ole aktiivisesti muuttanut tätä koskevia asetuksia, Asiakkaan katsotaan ohjeistaneen Infobricia säilyttämään tiedot korkeintaan kolme (3) vuotta niiden tallentamisesta.

  Ellei Asiakas itse ole aktiivisesti muuttanut tätä koskevia asetuksia, katsotaan Asiakkaan rekisteriin tallennettujen tietojen osalta ohjeistaneen, että Infobric säilyttää kuluvan kalenterivuoden loppuun ja kolme vuotta sen jälkeen.

  Mikäli Sopimus päättyy, tiedot säilytetään siihen asti, kunnes Infobric on palauttanut tai poistanut Asiakkaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti.